FAIL (the browser should render some flash content, not this).


E.PIQUÉ E HIJOS , S.A. és una empresa, situada a la població de Cambrils, dedicada a l’extracció, fabricació i comercialització d’àrids, formigons i morters.

Els nostres productes
Cadascun dels nostres productes respon a les més altes exigències de qualitat i el servei al client és la nostra primera norma de treball, en un constant procés de renovació i d’atenció a les novetats del mercat. Disposem de laboratori propi per a fer el seguiment continu de cadascun dels processos de fabricació, tant de matèries primeres com de productes elaborats.

hipervíncle
hipervíncle

aaElaboració de formigó
Elaborem formigons d’acord amb les últimes normatives vigents en la reglamentació EHE. Fabriquem tot tipus de formigó, fins i tot d’alta resistència, per a qualsevol tipus d’ambient i classe d’exposició, amb ciments i additius d’acord amb les exigències de la instrucció.

Productes de cantera
Produïm àrids específicament classificats, de granulometries estandaritzades, per a la fabricació de formigons, morters prefabricats i aglomerats asfàltics. Disposem d’un complet control de la procedència dels materials destinats als productes elaborats.

AA
aa